testata

Bozzetto 1

 

 

 

 

 

 

 

-----------

creta
1986

-----------

argile

-----------

clay

-----------

 

 

 

 

 

Bozzetto 2

 

 

 

 

 

 

 

 

---------

creta
1986

---------

argile

---------

clay

---------

 

 

 

  

Bozzetto 3

 

 

 

 

 

 

 

---------

creta
1986

---------

argile

---------

clay

---------