testata

 

 

 Bozzetto 1

 

 

-----------

creta
1986

-----------

argile

-----------

clay

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bozzetto 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bozzetto 3